۶ مطلب

خیلی وقت ها

قدر چیز هایی که داریم را نمیدانیم

اما کافیست برای مدتی نباشند

آن وقت برای بودنشان،

برای داشتنشان دست به هر کاری میزنیم …

@Asheghaneh

خسته ام نه از آن خستگی ها که با یک چرت کوتاه بر طرف شود

نه...

خسته به اندازه تمام روز هایی که باید میامد و نیامد

از روز هایی که نباید میامد و آمد …

خسته ام نه از آن خستگی ها که با یک چرت کوتاه بر طرف شود

نه...

خسته به اندازه تمام روز هایی که باید میامد و نیامد

از روز هایی که نباید میامد و آمد

روز هاگذشت ... …