#آشور

۱ مطلب

کتابخانه آشور بانیپال اولین کتابخانه خاورمیانه!

- آشور بانیپال آخرین #پادشاه بزرگ #آشور بود.

- او بین سال‌های ۶۶٩ تا ۶۲٧ قبل از میلاد حکومت کرد.

- او اولین #کتابخانه مدرن را در #خاورمیانه تأسیس کرد.

- این کتابخانه مجموعه‌ای بالغ بر هزاران لوح رسی و تکه‌های حاوی متون مختلف مربوط به قرن هفتم پیش از …