#آفریدگار

پاراگرافی از کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک
تمام کائنات با همه لایه‌ها و با همه بغرنجی‌اش در درون #انسان پنهان است.
#شیطان مخلوقی ترسناک نیست که بیرون از ما در پی فریب دادنمان باشد،
بلکه صدایی است در درون خودمان.
در خودت دنبال شیطان بگرد، نه در بیرون و در دیگران، …