#آنتوان_دوسنت_اگزوپری

پاراگرافی از کتاب زمین انسان‌ها اثر آنتوان دوسنت اگزوپری
به راستی هیچ چیز هرگز جای #رفیق گمشده را پر نخواهد کرد. نمی‌توان برای خود دوستان #قدیمی درست کرد.
هیچ چیز با این گنجینه #خاطرات مشترک، این همه رنج‌ها و مصائب با هم چشیده، این همه قهرها و آشتی‌ها و هیجان‌های تند همسنگ نیست.
این دوستی‌ها تکرار …