#آنتونی_رابینز

۴ مطلب

#موفقیت یعنی آنطور که دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛ کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید، آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛ لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛ در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید...

به تعبیری با تمام تاسف «ما بیشتر می پسندیم که خوشبخت نباشیم اما دیگران ما …