#آندره_ژید

۶ مطلب

پاراگرافی از کتاب مائده‌های زمینی اثر #آندره_ژید

چه کارهایی که می‌بایست بکنیم و هرگز نکردیم! برای اینکه به ملاحظاتی پایبند بودیم، فرصتی مناسب را انتظار می‌کشیدیم، تنبلی می‌کردیم و برای اینکه مدام به خود می‌گفتیم: «چیزی نیست، همیشه #فرصت خواهیم داشت.»

زیرا نمی‌دانستیم هر روزی که می‌گذرد بی‌جانشین …