#آهستگی

#پاراگرافی از #کتاب آهستگی اثر میلان کوندرا

#پاراگرافی از #کتاب آهستگی اثر میلان کوندرا

یکی از نشانه‌های #عشق حقیقی آن است که به تو عشق بورزند بدون اینکه #شایستگی‌اش را داشته باشی!
اگر زنی به من بگوید عاشق توام
چون #روشنفکری، #محترم هستی، برایم هدیه می‌خری و ظرف‌ها را هم خوب می‌شویی، مرا #ناامید کرده.  …