۱ مطلب

کشف یک شهر ایرانی ۲۵۰۰ ساله هخامنشی در شمال ترکیه!

کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه «اولوز» در استان «آماسیا» در شمال #ترکیه یک تالار تختگاه و یک تالار ستوندار (#آپادانا) را که تالاری بزرگ در یک #کاخ پارسی ۲۵۰۰ ساله است از زیر خاک بیرون آورده است.

به گفته پرفسور شوکت دونمز که سرپرستی کاوش‌ها را بر عهده …