#آیندهنگر

پاراگرافی از کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک
#صبر کردن به معنای ماندن و انتظار کشیدن نیست. به معنای #آینده‌نگر بودن است.
صبر چیست؟ به #تیغ نگریستن و #گل را پیش چشم مجسم کردن است، به #شب نگریستن و #روز را در خیال دیدن است.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب …