۱ مطلب

قهوه سوخت تازه اتوبوس‌های لندن

#قهوه؛ سوخت تازه #اتوبوس‌های لندن شد. مقامات شهر لندن با هدف کاهش آلودگی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی قصد دارند از تفاله قهوه به عنوان منبع جدیدی برای تامین #سوخت اتوبوس‌های شهری استفاده کنند.