۱ مطلب

صدها نفر از مردم ساوت‌همپتون در جنوب #انگلیس، برای کمک به #اثاث‌کشی یک کتاب‌فروشی، زنجیره‌ انسانی تشکیل دادند و هزارها #کتاب را دست‌ به‌ دست از محل قدیمی کتاب‌فروشی به محل جدید منتقل کردند. شیرین‌تر این‌ که محل جدید هم با جمع‌آوری کمک‌های مالی مردم خریده شده.