۵ مطلب

#هنر

کار هنر عبارت از این است که #احساسی را که آدمی زمانی تجربه کرده است، دوباره در خویش #بیدار سازد و سپس به میانجیِ #حرکات، #خطوط، #رنگ‎ها، #صداها و #تصویرهای زبانی آن احساس را منتقل سازد، به نحوی که دیگران نیز همان احساس را تجربه کنند.

#لئون_تولستوی