۴ مطلب

بودنت آرامش و مهـرت به جان

ای فــــــ❤️ــــــــــــــدای بودنت، ماه نهان

آنقدر هستی که هستی ام شده

دیدنت حتی به شکل دیگـــــــران …