۱ مطلب

جرات به خرج دهید؛ لاس نزنید!

#لاس زدن بی‌ادبانه است اما آیا واقعا معنای لاس زدن را می‌دانید؟

در لغت به مادنیه هر حیوان "لاس" گویند و براساس عرف "لاس زن" مردی است که توان و جرأت بدست آوردن جنس مخالف را ندارد و صرفا با آن‌ها #صحبت می‌کند.

اما به‌نظر من مصداق‌های لاس زدن خیلی بیشتر است.

مانند لاس زدن …