۶۹ مطلب

مجری: پسرخاله چرا انقدر ناراحتی؟

پسرخاله: امروز یه بچه رو دیدم داشت سر چهارراه گل میفروخت

مجری: از دیدن اون بچه ناراحت شدی؟

پسرخاله: نه

مجری: پس چی ناراحتت کرده؟ …