۱ مطلب

🍁🍁🍁🍁🍁🍁

پاییز ، پاییز دارد تمام می شود

یلدا می آید تا شروع فصل مرا فریاد بزند

یلدا می آید تا ماه سرد مرا فریاد بزند

و من هنوز زمستان و برفش را ندیده ،یخ میزنم …