#اروپایی

نوشته‌ای از #احمد_شاملو
من خویشاوند نزدیک هر انسانی هستم که #خنجری در آستین پنهان نمی‌کند.
نه ابرو به هم می‌کشد و نه #لبخندش ترفند #تجاوز به حق نان و سایبان دیگران است.
نه #ایرانی را به #غير ايرانى ترجیح می‌دهم و نه غير ايرانى را به ایرانی.
من یک #بلوچ کرد و #فارسم، یک #فارسی زبان #ترک، یک …

موسیقی کلاسیک

دوره #کلاسیک در #موسیقی #اروپایی از حدود سال 1730 تا 1820 در نظر گرفته می‌شود.
در این دوره، برای اولین بار در موسیقی، این فکر ظهور کرد که موسیقی همانند دیگر هنرها مقصود و هدفی ندارد، بلکه صرفاً به‌خاطر #خودش وجود دارد؛ یعنی موسیقی برای خودِ #هنر موسیقی موجودیت می‌یابد. از جمله …