#اروین_د_یالوم

پاراگرافی از کتاب درمان شوپنهاور اثر #اروین_د_یالوم

نیمی از نگرانی‌ها و اضطراب‌های ما مربوط به «#نظر دیگران» است، ما باید این خار را از بدن خود بیرون بکشیم!

نظر دیگران، تصوری خام یا یک #وهم است که هر لحظه می‌تواند تغییر کند.

نظر دیگران به نخی بند است …

پاراگرافی از کتاب وقتی نیچه گریست اثر اروین د یالوم

بخشی از پریشانی تو ناشی از یک #خشم مدفون شده است. چیزی در تو هست، نوعی #ترس و کم‌رویی که اجازه‌ی ابراز خشمت را نمی‌دهد.

به‌جای آن به فروتنی‌ات می‌نازی! نوعی پاک‌دامنی اجباری برای خود پدیدآورده‌ای؛ احساسات را در عمق مدفون می‌کنی و چون دیگر خشمی را …