۱ مطلب

گریه که میکرد ....

دنیا آوار میشد روى سَرم !

بدتر از بَمِ زلزله زده ...

میگفت ؛

"مهم نیس که دوسَم ندارى... عوضش من تورو... من تورو جاى هردومون دوس دارم..." …