#استراليايى

نوشته‌ای از #احمد_شاملو
من خویشاوند نزدیک هر انسانی هستم که #خنجری در آستین پنهان نمی‌کند.
نه ابرو به هم می‌کشد و نه #لبخندش ترفند #تجاوز به حق نان و سایبان دیگران است.
نه #ایرانی را به #غير ايرانى ترجیح می‌دهم و نه غير ايرانى را به ایرانی.
من یک #بلوچ کرد و #فارسم، یک #فارسی زبان #ترک، یک …