۱ مطلب

🔘كنترل فشار خون اورژانسي

🔻#فشار_خون_اورژانسي يا #emergency_hypertension وضعيتي از افزايش شديد فشار خون (فشار سيستولي بالاتر از ١٨٠ يا دياستولي بالاتر از ١٢٠ ميلي متر جيوه) است كه همراه با آسيب و نارسايي حاد يك يا چند ارگان مي باشد.

🔻كاهش سريع و محتاطانه فشار خون در اين شرايط ضروري بوده و موجب …