#اسهال

۶ مطلب

⭐️ﺳﺮﻡ #ﺭﻳﻨﮕﺮ_ﻻﻛﺘﺎﺕ

ﻧﻜﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ #ﺳﺮﻡ ﺭﻳﻨﮕﺮ ﻻﻛﺘﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ :

1⃣ مفید ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ #ﻫﻴﭙﻮﻭﻟﻤﻲ ، #ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫﺎ ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ #اسهال ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺎﺩ …

🚩#سلیاک (#Celiac) یا #آنتروپاتی حساس به #گلوتن؛ ملاحظات تغذیه ای:

🔸اگرچه این بیماری نتیجه واکنش غیرطبیعی سیستم ایمنی #روده ای به #پروتئین گلوتن است اما بروز آن به دنبال برهم کنش چهار عامل است:

گلوتن، محرک های استرس زا، زمینه ژنتیکی، پاسخ ایمنی. …