#اعتبار

اعتبار تار سیبل در قدیم!
سبیل‌های دیروزی یک چیز بزرگ داشت که امروز تا حد زیادی کمرنگ شده و آن هم «تار سبیل» بود.
یک تار #سبیل کار ده‌ها #چک و #سفته و #ضامن امروزی را می‌کرد و چه‌ معامله‌ها و چه کسب و کارها و تجارت‌ها که روی آن نمی‌چرخید.
#اعتبار تار سبیل البته فقط برای تجارت و کاسبی نبود. اعتباری که …