۱ مطلب

مادری که بخاطر اعتیاد به بازی فرزندش را کشت!

الكساندارا توبياس، آنقدر به يک بازی به نام «فارم ويل» #اعتياد داشت که وقتی بچه دو ماهه‌اش با #گريه كردن تمركزش را به هنگام #بازی به هم زد بچه را آنقدر تکان داد تا جان باخت.