۱ مطلب

پاراگرافی از کتاب همه چیز امکان پذیر است اثر #میجی_استوارت

#زندگی شما مثل یک #کتاب است. صفحه عنوان آن نام شماست. مقدمه آن معرفی شما به دنیاست. صفحات آن گزارش روزانه تلاش‌ها، کوشش‌ها، لذت‌ها و یأس‌های شما می‌باشد.

هر روز #افکار و #اعمال شما در کتاب زندگی تان ثبت می‌گردد. هر ساعت تاریخچه‌ای به وجود …