#افسردگى

پاراگرافی از کتاب جز از کل اثر استیو تولتز

#وقت #آزاد زياد دارم، وقت آزاد باعث مى‌شود، آدم‌ها زياد #فکر کنند.
#تفکر باعث مى‌شود مردم به شکل بيمارگونه‌اى متوجه خود شوند و در صورتى که #بى‌نقص و بى‌چون و چرا نباشى، اين در خود فرو رفتن باعث منجر به #افسردگى مى‌شود.
براى همین است که افسردگى دومين …