۳ مطلب

پاراگرافی از #کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک

برای عوض کردن #زندگیمان، برای #تغییر‌ دادن خودمان، هیچگاه #دیر نیست...

هرچند سال که داشته باشیم، هرگونه که زندگی کرده باشیم، هر اتفاقی که از سر گذرانده باشیم، باز هم #نو شدن ممکن است.

حتی اگر یک ‌روزمان درست مثل روز قبلش باشد، باید #افسوس بخوریم. …

نوشته‌ای از #دبی_فورد

شما هر روز می‌توانید #بی‌تفاوت باشید و #سرنوشتتان را به دست باد بسپارید یا #زندگی خود را #نیرومندانه در جهت #رویاهایتان پیش ببرید. «این یک #نمایش موقتی نیست، بلکه زندگی شماست.»

یا شما از #فرصت زندگی خود نهایت را می‌برید یا با این #افسوس که چرا انتخاب‌های متفاوتی انجام ندادید، …