۹ مطلب

پاراگرافی از کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک

تمام کائنات با همه لایه‌ها و با همه بغرنجی‌اش در درون #انسان پنهان است.

#شیطان مخلوقی ترسناک نیست که بیرون از ما در پی فریب دادنمان باشد،

بلکه صدایی است در درون خودمان.

در خودت دنبال شیطان بگرد، نه در بیرون و در دیگران، …

پاراگرافی از #کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک

برای عوض کردن #زندگیمان، برای #تغییر‌ دادن خودمان، هیچگاه #دیر نیست...

هرچند سال که داشته باشیم، هرگونه که زندگی کرده باشیم، هر اتفاقی که از سر گذرانده باشیم، باز هم #نو شدن ممکن است.

حتی اگر یک ‌روزمان درست مثل روز قبلش باشد، باید #افسوس بخوریم. …

از حیله و دسیسه نترس !

اگر کسانی دامی برایت بگسترانند تا صدمه‌ای به تو بزنند، خدا هم برای آنان دام می‌گسترد. چاه کن اول خودش ته چاه است !

این نظام بر جزا استوار است. نه یک ذره خیر بی‌جزا می‌ماند، نه یک ذره شر. تا او نخواهد برگی از درخت نمی‌افتد، فقط به این ایمان بیاور ...

#الیف_شافاک

پاراگرافی از کتاب ملت عشق اثر #الیف_شافاک

برای عوض کردن زندگیمان، برای تغییر دادن خودمان، هیچگاه دیر نیست. هرچند سال که داشته باشیم، هرگونه که #زندگی کرده باشیم، هر اتفاقی که از سر گذرانده باشیم، بازهم #نو شدن ممکن است.

حتی اگر یک ‌روزمان درست مثل روز قبلش باشد، باید افسوس بخوریم. باید در هر لحظه و …

🌺🌺🌺🌺

"جهنم در این دنیاست؛ بهشت هم.

نگرانی در مورد جهنم و خیالبافی درباره بهشت را کنار بگذار، زیرا هر دوی آن ها درون همین لحظه هستند.

هربار که عاشق می شویم، به بهشت عروج می کنیم. هربار که از کسی متنفر میشوی، به یک نفر حسادت میورزی و یا بافردی نزاع میکنی، مستقیما درون آتش جهنم نفوذ میکنی" …