۱ مطلب

به همان شیوه که فرهادبه شیرین دل داد

منِ دیـوانه ی عـاشق به رَهَـت جان دادم

شدم آن مـسـتُ خـراباتی و مجنـونی که

پـای لیلی هـمـه شـب اشـک فـراوان دادم …