۲ مطلب

پاراگرافی از #کتاب امیل اثر ژان ژاک روسو

من بر این باورم که همه‌ #مردم دنیا باید یک #مذهب داشته باشند، اما این موضوع زمانی تحقق خواهد یافت که افکار و اذهان #ملل گوناگون نیز هماهنگ و یکنواخت باشد. نباید تشریفات مذهبی را با خود مذهب درآمیزیم. مذهبی را که #خداوند می‌پسندد، با #قلب انسان‌ها سروکار دارد …

امیل برلینر

#امیل برلینر مخترع آمریکایی آلمانی الاصل بود. صفحه #گرامافون یکی از اختراعات او بود.

او شرکت گرامافون برلینر را در سال ۱۸۹۵ تأسیس کرد و در سال ۱۸۹۷ گرامافون کمپانی را در #لندن و در سال ۱۸۹۸ دویچه گرامافون را در #هانوفر، آلمان راه‌اندازی کرد، و شرکت برلینر گرام-او-فن کانادا را در #مونترال