#انتقاد

نوشته روی کت ملانیا ترامپ

ملانیا #ترامپ در این سفر و در بحبوحه‌ انتقادات از دولت همسرش برای جدا کردن کودکان مهاجر از مادرانشان، از یک بازداشتگاه کودکان #مهاجر در مرز #مکزیک بازدید کرد. او گفت کاملاً واضح است که آن #کت جنجالی را خطاب به کودکان نپوشیده است.

او گفت: «من این کت را فقط زمانی که سوار …