۳ مطلب

افرادی که دائما درحال جستجوی خداوند هستند

و به دنبال او حیران و سرگردانند او را نمی یابند.

ولی آنهایی که به جای جستجو شروع به زندگی

بر اساس آنچه خداوند خواسته است می کنند

خداوند را می یابند و یافتن خدا با زندگی …