#اولوز

کشف یک شهر ایرانی ۲۵۰۰ ساله هخامنشی در شمال ترکیه!

کشف یک شهر ایرانی ۲۵۰۰ ساله هخامنشی در شمال ترکیه!

کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه «اولوز» در استان «آماسیا» در شمال #ترکیه یک تالار تختگاه و یک تالار ستوندار (#آپادانا) را که تالاری بزرگ در یک #کاخ پارسی ۲۵۰۰ ساله است از زیر خاک بیرون آورده است.
به گفته پرفسور شوکت دونمز که سرپرستی کاوش‌ها را بر عهده …