#اکراین

زنان جنگجویی که می‌خواهند مستقل از مردان باشند!

گروه بزرگی از زنان در #اکراین یک گروه مانند زنان #آمازون (قبیله زنان جنگجو در افسانه‌های #یونان باستان) تشکیل دادند و نام گروه خود را «آسگاردا» گذاشتند. هدف آنها بدست آوردن #استقلال کامل از مردان است. آنها در زمینه هنرهای رزمی و علوم مختلف تعلیم …