۳ مطلب

۹ آذر جشن آذرگان شاد باد

#ایرانیان باستان روز نهم هر ماه و ماه نهم هر سال خورشیدی را ایزد نامیده و آذر روز را برای توافق این دو نام جشن می‌گرفتند.

در این روز #آتشکده­‌ها را آراسته و آذین‌بندی می­‌کردند و در آن جایگاه #مقدس مراسم ویژه­‌ای برای #جشن برگزار می­‌کردند.

میدانید واژه نمک‌نشناس از کجا آمده است؟

در باور ایرانیان دوره ساسانی فرستادن یک #کیسه #نمک نشان از «وفاداری عهد» بود!

#شاهان ایرانی هرگاه عهدی می‌بستند یا وعده‌ای می‌دادند همراه با نامه مهر‌کرده خود کیسه نمکی هم می‌فرستادند که نشانه #وفای به عهد بود و ما #ایرانیان هنوز به هرکسی که در حق ما بدی …