۱ مطلب

اینتری بودن یعنی هر بازی استرس

با هر گلی که میزنی اشک میریزی از خوشحالی

با هر گلی هم که میخوری اشک میریزی از ناراحتی

اینتری بودن یعنی همیشه امیدوار بودن

یعنی مدرسه بزرگان …