#بازمانده

پاراگرافی از کتاب بازمانده اثر کازوئو ایشی گور

من شوهرم را دوست دارم. اول دوستش نداشتم. تا مدت مدیدی دوستش نداشتم. آن همه سال پیش که از سرای دارلینگتن رفتم، هیچ باورم نمی‌شد که واقعا و حقیقتا دارم می‌روم.

فکر می‌کردم این هم یک حقه دیگر است که دارم سوار می‌کنم آقای استیونز، برای این که لج شما را …