#بالغ

۱ مطلب

پاراگرافی از کتاب جای خالی سلوچ اثر #محمود_دولت_آبادی

آدمی به مرور آرام می‌گیرد بزرگ میشود #بالغ می‌شود و پای اشتباهاتش می ‌ایستد آنها را به گردن دیگران نمی‌اندازد و دنبال مقصر نمی‌گردد گذشته‌اش را قبول میکند نادیده‌اش نمی‌گیرد و اجازه می‌دهد هر چیزی که بوده در همان گذشته بماند.