#بانک

سامانە سوئیفت #بانک ملی #ایران از دسترس خارج شد

 تاثیر این اقدام یعنی مختل شدن مناسبات نظام بانکی و توقف معاملات ارزی

#سوئیفت جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که درحال حاضر بیش از ۹۷۰۰ بانک و

سامانە سوئیفت #بانک ملی #ایران از دسترس خارج شد

تاثیر این اقدام یعنی مختل شدن مناسبات نظام بانکی و توقف معاملات ارزی

#سوئیفت جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که درحال حاضر بیش از ۹۷۰۰ بانک و مؤسسه مالی در ۲۰۹ #کشور #جهان عضو آن انجمن می‌باشند. …

قیمت ارز کاهش می‌یابد؛ #بانک مرکزی نرخ‌سازی‌ها و بازارسازی‌های کاذب را افشا می‌کند

قیمت ارز کاهش می‌یابد؛ #بانک مرکزی نرخ‌سازی‌ها و بازارسازی‌های کاذب را افشا می‌کند

نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور:
حتما قیمت #ارز به یک نرخ واقعی متعادلی خواهد رسید که خیلی کمتر از نرخ‌هایی است که در موردش لفظ رد و بدل می‌شود.