۵ مطلب

پاراگرافی از #کتاب جدایی معنوی اثر دبی فورد

کارن یونگ گفت: ترجیح می‌دهم کامل باشم تا اینکه خوب باشم!

برای اینکه #انسان کاملی باشیم باید تمام جنبه های وجودمان، خواه #خوب یا #بد را در بر بگیریم. اگر خود را فقط مالک نیمی از وجودمان یعنی آن نیمه خوب بدانیم و نیمه دیگر را انکار کنیم، کامل بودن را به …

پاراگرافی از کتاب حکمت شادان اثر نیچه

همواره با این تجربه رو به رو می‌شوم و هربار هم سعی می‌کنم که آن را انکار کنم، به رغم وضوح و روشنی‌اش نمی‌خواهم آن را باور کنم؛

اینکه اغلب مردم فاقد #وجدان #فکری هستند.

بسیاری از اوقات حتی فکر کرده‌ام که اگر دارای این وجدان باشیم …