۱ مطلب

فرهنگ یعنی؛

بپذیریم که وجود هر کس دو بخش دارد!

بخش اول: چیزهایی که انتخاب خودش نیستند

و بطور طبیعی به او داده شدند …