#برکت

۳ مطلب

مصاحبه با #کشاورز طبسی که برای وزیر کشاورزی شعر خواند

میرزا علی شجاعی:

خدا خیرش دهد #وزیر آدم خوبی بود، اگر آدم خوبی نمی‌بود، نمی‌ایستاد که من صحبت کنم یا صحبتم را تمام کنم یا این که دستم را به شانه‌اش بزنم. …