#ثروت

۵ مطلب

ویدئویی از کیانو ریوز بازیگر مشهور آمریکایی که در مترو جای خود را به شخص دیگری می‌دهد!

کیانو ریوز #بازیگر معروف و مشهور آمریکایی مانند یک شهروند ساده از #مترو استفاده می‌کند!

#ثروت و #شهرت وی باعث نشد تا بلند نشود و جای خود را به خانومی که ایستاده بود ندهد!

✨

انسان متعالی حضور #خدا را در وجود خویش کشف میکند و در سایه او به قدرت و #ثروت و امنیت میرسد ... 😇

انسان متعالی این را میداند که به این جهان آمده است تا پیروز و موفق باشد و به پیش برود و سدها و موانع را از پیش پای بردارد زیرا خدایی که با اوست شکست ناپذیر است و چون او با خداست بنابراین ترس را …