۱ مطلب

پاراگرافی از کتاب ماسه و کف اثر جبران خلیل جبران

ديروز #خيال کردم همچون ذره‌ای لرزان و سر‌گردان در #چرخ گردون #زندگانی می‌چرخم و موج می‌زنم.

و امروز به خوبی می‌دانم که #من همان چرخ گردونم و تمام زندگی به صورت ذراتی با نظم در من می‌جنبد...

آنان در #بيداری می‌گويند:

تو و جهانی که در آن بسر می‌بری چيزی …