۱ مطلب

روز ملی سینمای ایران

در سال ١۳۷٩ در چهارمین جشن بزرگ سینمای #ایران و همزمان با بزرگداشت صدمین سال ورود #سینما به ایران بود که ۲١ شهریور ماه به عنوان «روز ملی سینما» شناخته شد و هر سال #جشن خانه سینما در این روز برگزار می شود و ۲١ شهریور ماه به عنوان روزی نمادین وارد #تقویم شد.

بانى ورود نخستين …