#رقص

۱۶ مطلب

هر آدمی در درون خود یک #رقص دارد که باید کشف شود، وقتی که رقص درونت را پیدا کردی به شعف وصف ناپذیر دست پیدا می‌کنی که همان راه رهاییست.

نگاه کن

خورشید با عشق می‌رقصد

دریا با امواج می‌رقصد …