۲ مطلب

سزارین در شاهنامه!

در #شاهنامه هنگامی که رودابه، همسر زال قصد به دنیا آوردن #رستم را دارد به علت درشتی هیکل رستم با مشکل مواجه شده و #زال برای نجات جان همسر و فرزند از #سیمرغ کمک می‌خواهد و سيمرغ #سزارین را به او آموزش ‌مي‌دهد!