۳ مطلب

📙ا📘ا📕ا📗

✨مجموعه مدارس سلام

باز هم درخششى دیگر✨

✅المپیادهاى علمى، مهمترین رقابت دانش آموزى در سطح جهان مى باشند. نخبگان علمى کشورها پس از موفقیت در چند مرحله آزمون نفس گیر در کشور خود براى المپیاد جهانى آماده مى شوند. …