۱ مطلب

پاراگرافی از کتاب زندگی گالیله اثر برتولت برشت

طی چهل سال عمل و رفتار آدم‌ها به من یاد داد که آن‌ها میانه‌ای با #عقل ندارند!

دم سرخ رنگ ستاره‌ دنباله‌داری را به آن‌ها نشان بده، دلشان را از ترس پرکن، می‌بینی که آشفته و سراسیمه از خانه‌هاشان بیرون می‌ریزند، و درهم برهم چنان می‌دوند که قلم پاشان بشکند. …