۳ مطلب

پاراگرافی از کتاب عادت می‌کنیم اثر زویا پیرزاد

آرزو دوباره به تابلو نگاه کرد. کنار #حوض آبی، لکه #سبز و #سرخی بود که اگر از #دور نگاه می‌کردی، بته سبزی می‌دیدی با گل‌های سرخ. اگر می‌رفتی از خیلی #جلو نگاه می‌کردی، فقط لکه های سرخ و سبز می‌دیدی. به خودش گفت: " شاید باید به #زندگی از دور نگاه کنی. از …

پاراگرافی از #کتاب عادت می‌کنیم اثر زویا پیرزاد

چرا #ازدواج نکردی؟

پیش نیامد...اول‌ها فکر می‌کردم کارهای مهم‌تری باید بکنم. بعد فکر کردم باید با زنی در مسایل مثلا خیلی مهم #تفاهم داشته باشم. دیر فهمیدم که تفاهمی مهم‌تر از این نیست که مثلا دیوار را چه رنگی کنیم و اسباب خانه را چه جوری بچینیم و …